1. ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์
  • ออกแบบกราฟิก
  • ตกแต่งภาพกราฟิก
  • ออกแบบ banner web
  • พิมพ์สี
  • พิมพ์ไวนิล
 2. ผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
  • Multimedia Presentation
  • e-Books
  • Mobile Application
  • สื่อ 2 มิติ
  • Animation 2 มิติและ 3 มิติ
  • สื่อ 3 มิติ
  • สร้างชิ้นงานสามมิติ
  • เกมส์และโปรแกรมประยุกต์
  • ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ
  • สื่อความจริงเสริม (AR)
 3. ผลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
  • สื่อวีดิทัศน์แนะนำหน่วยงาน/สารคดี
  • บันทึกวีดิทัศน์การอบรม/ประชุม
  • บันทึกวีดิทัศน์กิจกรรม/เชิงข่าว
  • ถ่ายภาพกิจกรรม
  • บันทึกเสียง
  • ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง
 4. ผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน
  • บทเรียนคอมพิวเตอร์
  • สื่อการศึกษา 2 / 3 มิติ
  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  • สื่อความจริงเสริม (AR)
  • Mobile Application
  • เกมส์และโปรแกรมประยุกต์
  • สร้างชิ้นงานสามมิติ
  • ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ
 5. ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
  • ออกแบบกราฟิก
  • ตกแต่งภาพกราฟิก
  • พิมพ์สี ขนาด A3
  • พิมพ์สี ขนาด A4
  • พิมพ์ไวนิล
 6. ผลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อการเรียนการสอน
  • สื่อวีดิทัศน์ประกอบบทเรียน
  • สื่อเสียงประกอบบทเรียน
  • ถ่ายภาพประกอบบทเรียน
  • บันทึกวีดิทัศน์การสอนในห้องเรียน
  • ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด
 7. ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
  • ดูแลให้บริการการใช้งานระบบการเรียนผ่านเครือข่าย (SUT elearning, SUT X-lane)
  • ให้คำปรึกษาในการออกแบบการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
 8. ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
  • ดูแลให้บริการระบบสื่อสารผ่านจอภาพ(zoom) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนประจำห้องเรียน
  • ดูแลด้านเทคนิคระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบไฮบริดในห้องเรียนขนาดใหญ่
  • ระบบบันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ จากระบบสื่อสารผ่านจอภาพ
 9. อื่น ๆ
  • ประสานงานและบริการ
  • การรับรอง/ ต้อนรับผู้รับบริการ
  • การให้ข้อมูลการบริการ